عدالت

عدالت
     ایمان
         انسانیت
               پرمعنی
                      پرمفهوم
                           ولی فقط
                               برای خواندن و نوشتن...
                                            نه بیشتر!
                                                     نه کمتر!    
                                                        دفن شد ؛عدالت
                                                              درچاهی که گریه میکرد
                                                                    مولا علی(ع)
                                                                        شهید شد؛ایمان
                                                                            در صحرایی که جنگید
                                                                                        علی بن حسین(ع)
 
 
                        وامروز
                            انسانیت
                               قربانی این سرزمین...
                                        اهداف شخصی
                                               قدرت سواری!!
                                                     برتر از جان مردم..!؟
                                                          خداوندا قبول کن این قربانی را!!
                                                           قربانی های دیگر در راه است...!!؟؟
 
/ 0 نظر / 5 بازدید