*تردید*

مرا در آغوش می گیری

نوازشم می دهی

که این خود تردیدی مضاعف است

در ماندن و

دوست داشتن!

نمی دانم...؟!

اسیرکدام طوفان شدی

که شعله ی عشق را در تو به خاموشی برد

و مرا در تاریکی نگاهت

غرق ساخت؟!


تنها5/4/91

/ 0 نظر / 8 بازدید